Back to Top

O nama

description image

NVU “Djeca Crne Gore” je nastalo krajem 2009. Osnivači su bivši zapošljeni u međunarodnoj humanitarnoj organizaciji Save the Children UK. Gašenjem te organizacije, osjetili su potrebu da nastave sa radom na programima koje je godinama sprovodio Save the Children.

Stoga, članovi organizacije imaju značajno iskustvo menadžmenta projekata, u sprovođenju raznih obuka, javnom zastupanju isl.

„Djeca Crne Gore” je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja se bavi socijalnom inkluzijom, kroz pružanje podrške i pomoći marginalizovanoj djeci, djeci sa posebnim obrazovnim potrebama i djeci u riziku. Udruženje radi na uspostavljanju bolje saradnje između vladinog i nevladinog sektora koji se bavi socijalnom inkluzijom. Oblasti djelovanja udruženja su: zaštita djece i inkluzivno obrazovanje.

Cilj udruženja jeste primjena dobrih modela prakse u polju socijalne inkluzije, naučno i stručno istraživanje, povezivanje institucija, kao i implementacija konkretnih aktivnosti u cilju unaprijeđenja društvenog života i ostvarivanje dječijih prava, sa fokusom na marginalizovanu djecu, djecu sa posebnim obrazovnim potrema i djecu u riziku u Crnoj Gori.

Ciljne grupe udruženja su:

 • Djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, djeca u riziku i uopšte marginalizovana djeca
 • Roditelji djece sa posebnim obrazovnim potrebama i marginalizovane djece, kao i djece u riziku
 • Nastavno osoblje, direktori škola, stručna služba
 • Mediji, šira javnost
 • Civilni sektor
 • Vladin sektor, itd.

Organi Udruženja su Skupština i lice ovlašćeno za zastupanje (Predsjednik organizacije). Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja. Skupštinu čine svi članovi organizacije.

Vizija: Crna Gora koja radi na poštovanju dječijih prava, koja ulaže u mlade živote i senzibilisana je za pitanje djece koje su u riziku.

Naša misija je ostvarivanje pozitivne promjene u životu djece i mladih kroz stručnu pomoć i podršku direktno djeci ili državnoj insituciji gdje djeca borave ili uče, radi kreiranja većih mogućnosti i potencijala da se dijete razvije u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima, i bude prihvaćeno od svojih vršnjaka i okoline bez predrasuda i razlika.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva NVU “Djeca Crne Gore”:

 • Organizuje sama, ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u navedenim oblastima
 • Radi na informisanju roditelja djece sa razvojnim teškoćama i djece u riziku o postojećim uslugama, institucijama i organizacijama koje te usluge pruzaju na lokalnom i drzavnom nivou
 • Na kreativan način ohrabruje uključivanje djece u zagovaračke procese i procese donošenja odluka, kao i praktične aktivnosti
 • Zagovara i zalaže se za doborobit i interese djeteta
 • Senzibiliše javnost za problematiku djece sa razvojnim teškoćama, marginalizovane djece i zastitu djece u riziku
 • Pruža podršku inicijativi sličnih NVU u realizaciji projekata koji se bave tematikom zaštite i inkluzivnog obrazovanja
 • Organizuje i zagovara poštovanje dječijih prava i ljudskih prava
 • Okuplja stručnjake koje se bave ovom temom da podijele znanje i vještine sa ciljnim grupama sa kojima se ova organizacija bavi
 • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u navedenim oblastima
 • Organizuje teme, seminare i treninge za javne ustanove, NVU, djecu na temu socijalne inkluzije u pravcu razvijanja tolerancije različitosti i prevazilaženje predrasuda
 • Razvija i ohrabruje volonterizam i aktivno učešće mladih u programe brige o djeci
 • Sarađuje i pruža podršku državnim organima i drugim organizacijama i udruženjima u oblasti socijalne politike, zakonodavstva, obrazovanja i zdravstva radi unaprijeđenja statusa položaja djece
 • Svoju djelatnost ostvaruje na teritoriji Crne Gore

Donatori

Zastava EU veceEvropska unija posredstvom Delegacije EU u CG kroz projekat „Podrška inkluzivnom obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori“ koje realizuje NVU „STAZE“ u partnerstvu sa NVU „DJECA CRNE GORE“ podržala je izradu internet stranice NVU „Djeca Crne Gore“.

Dijalog za budućnost

U procjenjivanju ljudi trebali bismo više suditi na osnovu činjenica, konkretnih djela i ponašanja. Tako bi svako dobio priliku da pokaže kakav je uistinu, cjelokupan, mimo ili uprkos izgledu, pripadnosti naciji, religiji, društvenoj grupi, polu, godinama i dr.

Dječija verzija "Indeksa ...

Indeks za inkluziju je proces u kojem se pronalaze rješenja za uklanjanje prepreka za učenje i aktivno učešće svih učenika u školskim aktivnostima. Indeks je vodič školama da postanu mjesta u kojima je prihvaćena posebnost svakog djeteta.

Indeks za Inkluziju

Indeks nudi školama podsticajan i koristan proces samoprocjene i razvoja, koji počiva na mišljenjima zaposlenih, školske uprave, učenika, roditelja/staratelja, kao i drugih članova lokalne zajednice.

No hate online ...

Napredak tehnologije i razvoja interneta rezultirali su proširenjem mogućnosti interakcije među ljudima, protoka informacija i otkrićima. Prije jednog vijeka nalik naučnoj fantastici i nemoguće u praksi, danas je svakodnevica svih nas, pogotovo kad je riječ o društvenim mrežama (facebook, twitter, instagram i sl.).

Obrazovanjem protiv predrasuda

Iako je zakonom garantovana jednakost svim građanima bez obzira na nacionalno/etničko porijeklo, jezik, vjeroispovijest i druge individualne i grupne razlike, potreba da naučimo kako da poštujemo i uvažavamo razlike je više nego potrebna u svim sferama života i bez obzira na profesiju.

Potkategorije