Back to Top

Ne

About us

description image

Mirë se vini në web faqen e shoqatës “Fëmijët e Malit të Zi”. Të nderuar vizitorë, organizata jonë mbron interesat e fëmijëve dhe merret me mirëqenien e tyre. Në punën tonë aplikojmë modele të praktikës së mirë në fushën e përfshirjes sociale, kërkimit shkencor dhe profesional, lidhjes së institucioneve, si dhe merremi me punë të drejtpërdrejtë me fëmijët, prindërit, kujdestarët dhe mësuesit e tyre, me qëllim përmirësimi të jetës shoqërore dhe realizimin e të drejtat të fëmijëve.

Ne fokusohemi veçanërisht te fëmijët e margjinalizuar, fëmijët me nevoja të veçanta arsimore dhe fëmijët në rrezik në Mal të Zi.

Informata mbi shoqatën
OJQ "Fëmijët e Malit të Zi" është themeluar në fund të vitit 2009. Themeluesit janë ish-punonjës të organizatës ndërkombëtare humanitare Save the Children UK. Në procesin e mbylljes së kësaj organizate, punonjësit e saj ndjenë nevojën për të vazhduar punën në programet e zbatuara nga Save the Children prej vitesh. Prandaj, anëtarët e organizatës kanë përvojë të konsiderueshme në menaxhimin e projekteve, në zbatimin e trajnimeve të ndryshme, përfaqësimin publik etj.
OJQ "Fëmijët e Malit të Zi" u themelua si një organizatë jopartiake, joqeveritare dhe jofitimprurëse që merret me përfshirjen sociale, duke ofruar mbështetje dhe ndihmë për fëmijët e margjinalizuar, fëmijët me nevoja të veçanta arsimore dhe fëmijët në rrezik. Kjo shoqatë punon për të krijuar një bashkëpunim më të mirë ndërmjet sektorit qeveritarë dhe atij joqeveritar e që kanë të bëjnë me përfshirjen sociale. Fushat e veprimtarisë së shoqatës janë: mbrojtja e fëmijëve dhe arsimi gjithëpërfshirës.
Qëllimi i shoqatës është aplikimi i modeleve të praktikave të mira në fushën e përfshirjes sociale, kërkimit shkencor dhe profesional, lidhjes së institucioneve, si dhe zbatimi i aktiviteteve specifike që synojnë përmirësimin e jetës sociale dhe realizimin e të drejtave të fëmijëve, me fokus në fëmijët e margjinalizuarit, fëmijët me nevoja të veçanta arsimore dhe fëmijët në rrezik në Mal të Zi.

Target grupet e shoqatës janë:

 • Fëmijët me nevoja të veçanta arsimore, fëmijët në rrezik dhe fëmijët e margjinalizuar në përgjithësi
 • Prindër të fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore dhe fëmijë të margjinalizuar, si dhe fëmijë në rrezik
 • Stafi mësimor, drejtorët e shkollave, shërbimet profesionale
 • Media, publiku i gjerë
 • Sektori civil
 • Sektori qeveritar etj.

Organet e Asociacionit janë Kuvendi dhe personi i autorizuar për përfaqësim (Kryetari i organizatës). Kuvendi është organi më i lartë drejtues i Asociacionit. Asambleja përbëhet nga të gjithë anëtarët e organizatës.
Vizioni: Mali i Zi që punon për respektimin e të drejtave të fëmijëve, që investon në jetët e të rinjve dhe është i sensibilizuar për çështjen e fëmijëve në rrezik.
Misioni ynë është të arrijmë një ndryshim pozitiv në jetën e fëmijëve dhe të rinjve përmes ndihmës dhe mbështetjes profesionale drejtpërdrejt ndaj fëmijëve apo institucionit shtetëror ku jetojnë apo studiojnë fëmijët, në mënyrë që të krijojmë mundësi dhe potencial më të madh për fëmijën që të zhvillohet në përputhje me aftësitë dhe mundësitë e tij/sajë dhe të pranohet nga bashkëmoshatarët dhe mjedisi pa paragjykime dhe dallime.

Për të arritur qëllimet e saj, OJQ "Fëmijët e Malit të Zi":

 • Organizon takime profesionale, seminare dhe forma të tjera të edukimit profesional në fushat e përmendura vetë ose në bashkëpunim me organizata të tjera
 • Punon për të informuar prindërit e fëmijëve me vështirësi në zhvillim dhe të fëmijëve në rrezik për shërbimet ekzistuese, institucionet dhe organizatat që ofrojnë këto shërbime në nivel vendor dhe shtetëror
 • Inkurajon në mënyrë krijuese përfshirjen e fëmijëve në proceset e avokimit dhe vendimmarrjes, si dhe në aktivitete praktike
 • Mbron të drejtat dhe interesat e fëmijës
 • Sensibilizon publikun për çështjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në zhvillim, fëmijët e margjinalizuar dhe mbrojtjen e fëmijëve në rrezik
 • Ofron mbështetje për iniciativën e OJQ-ve të ngjashme në zbatimin e projekteve që kanë të bëjnë me temën e mbrojtjes dhe arsimit gjithëpërfshirës
 • Organizon dhe mbron respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe të drejtave të njeriut
 • Mbledh së bashku ekspertë që merren me këtë temë për të ndarë njohuritë dhe aftësitë me grupet e synuara me të cilat merret kjo organizatë
 • Mbledh dhe përpunon literaturë shkencore dhe profesionale në fushat e përmendura
 • Organizon tema, seminare dhe trajnime për institucionet publike, OJQ-të, fëmijët me temën e përfshirjes sociale në drejtim të zhvillimit të tolerancës ndaj diversitetit dhe tejkalimit të paragjykimeve
 • Zhvillon dhe inkurajon vullnetarizmin dhe pjesëmarrjen aktive të të rinjve në programet e kujdesit ndaj fëmijëve
 • Bashkëpunon dhe ofron mbështetje për organet shtetërore dhe organizatat dhe shoqatat e tjera në fushën e politikës sociale, legjislacionit, arsimit dhe shëndetësisë me qëllim përmirësimin e gjendjes së pozitës së fëmijëve
 • Ushtron veprimtarinë e saj në territorin e Malit të Zi

No hate online ...

Përparimet në teknologji dhe zhvillimi i internetit kanë rezultuar në zgjerimin e ndërveprimit njerëzor, rrjedhën e informacionit dhe zbulimin. Një shekull më parë, e ngjashme me fantashkencën dhe e pamundur në praktikë, sot është përditshmëria e të gjithëve ne, sidomos kur bëhet fjalë për rrjetet sociale (Facebook, Twitter, Instagram etj.).

Dialog për të ardhmen

Në vlerësimin e njerëzve duhet të gjykojmë më shumë në bazë të fakteve, veprimeve dhe sjelljeve konkrete. Në këtë mënyrë, secili do të kishte mundësinë të tregonte se çfarë është në të vërtetë, në tërësinë e tij, pavarësisht ose pavarësisht nga pamja, përkatësia e një kombi, feje, grupi shoqëror, gjinie, moshe etj.

Indeksi për përfshirje

Indeksi për përfshirje
Indeksi u ofron shkollave një proces mbështetës të vetëvlerësimit dhe zhvillimit, i cili bazohet në pikëpamjet e stafit të shkollës, nxënësve, prindërve/kujdestarëve dhe anëtarëve të tjerë të komunitetit.

Edukimi kundër paragjykimeve

Edhe pse ligji garanton barazi për të gjithë qytetarët, pavarësisht nga origjina kombëtare/etnike, gjuha, feja dhe dallimet e tjera individuale dhe grupore, nevoja për të mësuar për të respektuar dhe vlerësuar dallimin është më se e nevojshme në të gjitha sferat e jetës dhe pavarësisht nga profesioni.

Sottocategorie